Nõiakaevu saladused

 

Põnevaid karstinähtusi selgitame Tuhala karstialal, kus põimuvad nii esivanemate uskumused kui teaduse seisukohad. 2,5 km pikkusel matkarajal on näha kõiki tüüpilisi karstivorme. Siin on koopaid, orge, lehtreid, nõgusid, järvi ja allikaid. Kolmeharuline maa-alune jõgi tõuseb võimsate Veetõusme allikatena (siin on veehulk 3 tuhat liitrit sekundis), et jätkata oma teekonda Pirita poole. Erilisel kohal on aga kuulus Tuhala Nõiakaev, kus aeg-ajalt nõiad vihtlemas käivad.

Kestus: programm 3 tundi, lisandub bussisõidu aeg (koos bussisõiduga Tallinnast orienteeruvalt 4,5-5 tundi)
Sihtrühm: programmi saab kohandada vastavalt kooliastmele 
Lisainfo: riietus vastavalt ilmale, kaasa võiks võtta võileivad ja joogid.
Soovi korral külastame lisatasu eest Polli loomaaia toredaid karvaseid ja sulelisi loomi-linde 
Grupi suurus: Maksimaalne grupi suurus 30
Programmi hind: 150 eurot grupp (lisandub bussisõit)
Lisatasu: Polli loomaaia külastus
Toimumise aeg: kevad, suvi, sügis.
Sihtrühm: lasteaed, 1.-3. klass I kooliaste, 4.-6. klass II kooliaste, 7.-9.klass III kooliaste, gümnaasium, täiskasvanud
Keel: eesti ja vene keeles.
Metoodilised võtted: vaatlus, loodushäälte kuulamine, avastusõpe, arutelu. 

Õpperetke eesmärk: 

  • Õpilane mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma ning väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi, märkab nähtusi ja muutusi looduses
  • õpilasel kujuneb huvi looduse ja looduses liikumise vastu
  • oskab selgitada põhjavee kujunemist
  • teab, mis on vett läbilaskvad ning vett pidavad kivimid ja setted
  • teab, mis on karstinähtus ja mis on allikas
  • teab, kuidas vesi liigub erinevates pinnastes
  • teab põhjavee tähtsust ja kaitse vajadust
  • oskab väärtustada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviisi

Õpitulemused lasteaiale 

alushariduse riiklik õppekava, valdkond „Mina ja keskkond“, looduskeskkond: kodukoha loodus, muutused looduses, elukeskkond, inimese mõju loodusele. 
Teemad: kivimid, vesi, loodus- ja keskkonnakaitse, maastikud, keskkond ja jätkusuutlik areng.
Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:
Laps mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma, väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi, märkab nähtusi ja muutusi looduses.
Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel saab laps juurde uusi teadmisi loodusest, suhtub ümbritsevasse keskkonda hoolivalt ja säästvalt. 

I , II ja III kooliaste: 

sobib loodusõpetuse ainekavaga ja põhikooli riikliku õppekavaga (lisa 4 ja 13).
Teemad: loodus- ja keskkonnakaitse, maastikud, kooslused, kivimid, vesi, taimed, keskkond ja jätkusuutlik areng.
Õpitulemused: õpilasel kujuneb huvi looduse vastu, oskab selgitada elus- ja eluta looduse objekte ning nähtusi, märkab looduse ilu ja mitmekesisust, väärtustab bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviisi.

Gümnaasium:

Vastavus õppekavadega: sobib gümnaasiumi riikliku õppekavaga ja ainevaldkonnaga "Loodusained" (lisa 4).
Teemad: Keskkond ja jätkusuutlik areng, kooslused, loodus- ja keskkonnakaitse, maastikud, kivimid, taimed, vesi.

Õpitulemused:  õpilane väärtustab loodus- ja keskkonnahoidu kui kultuurinähtust, väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning teadvustab iga inimese vastutust selle kaitses; tunneb huvi looduses ning ühiskonnas lokaalsete ja globaalsete nähtuste, nende uurimise ning loodusteadustega seonduvate eluvaldkondade vastu; mõistab looduses ja ühiskonnas nähtuste ning protsesside ruumilise paiknemise seaduspärasusi, vastastikuseid seoseid ja arengu dünaamikat; analüüsib inimtegevuse võimalusi ja tagajärgi erinevates geograafilistes tingimustes ning väärtustab 


Küsi lisainfot ja pakkumist info@loodusring.ee

 

Tellimine:
MTÜ Loodusring
Telefon 607 0045
info@loodusring.ee
www.loodusring.ee