Nähtav ja nähtamatu mets

Foto: Eleri Inno

 

 

Mets on täis põnevaid tegelasi ja lugusid. Metsas jalutades näeme tavaliselt üsna palju, kuid veel rohkem jääb meile märkamata ja meie silmade eest justkui varjatuks. 

Selle retke käigus püüame koos avastada, märgata ning kogeda oma erinevate meeltega looduse mitmekesisust. Uurime, milline on metsa elu ja kuidas metsaelanikud omavahel seotud on. Vaatleme nii suuri kui väikseid metsaelanikke ja nende tegevusjälgi. 

Räägime lugusid, mõistatame, lahendame ülesandeid ja mängime.


Kirjeldus: 

Programm viiakse läbi Aegviidus. Aegviitu võib sõita bussiga, kuid väga hea on Tallinnast rongiga tulla. Elektrirong sõidab Balti jaamast 50 minutit.

Programm on mõeldud lasteaialastele ning I kooliastme õpilastele. Programmi saab kohandada vastavalt vanusele.

Jalutame lastega metsa, et koos arutleda, mis on mets ja miks see meile tähtis on. Selle retke käigus püüame koos avastada, märgata ning kogeda oma erinevate meeltega looduse mitmekesisust. Uurime, milline on metsa elu ja kuidas metsaelanikud omavahel seotud on. Vaatleme nii suuri kui väikseid metsaelanikke ja nende tegevusjälgi. Uurime, milliseid puid, põõsaid ja teisi taimi me teel olles kohtame. Programmi käigus räägime lugusid, mõistatame ja mängime. 

Kaasa võtta kindlasti juua ja midagi näksimist.

Programmi kestus orienteeruvalt 2 tundi ja retke pikkus umbes 2 km. Rongiga tulles, lepime kestuse täpsemalt kokku arvestades rongi aegadega.

Seos õppekavaga:

Alusharidus: Seos valdkonnaga „Mina ja keskkond“. Laps teab ja tunneb kodukoha loodust, muutusi looduses, elukeskkonda ja inimese mõju loodusele. Laps uurib ja kogeb ümbritsevat läbi mängu ning tajub ümbritsevat erinevate meelte ja aistingute abil. Lõimime erinevaid tegevusi ning suuname last ümbritsevas looduses märkama, selle kohta küsimusi esitama ning vastuseid leidma ja järeldusi tegema.

I kooliaste: Sobib loodusõpetuse ainekavaga ja põhikooli riikliku õppekavaga (lisa 4 ja 13). Programmi tegemisel arvestatakse I kooliastme õpipädevustega ning kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist. Õpilasel kujuneb huvi looduse vastu, oskab selgitada elus- ja eluta looduse objekte ning nähtusi, märkab looduse ilu ja mitmekesisust, väärtustab bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviisi.

 

Tulemused: 

  • laps tunneb rõõmu looduses viibimisest ja liikumisest ning kujuneb huvi looduse vastu
  • suhtub ümbritsevasse keskkonda hoolivalt ning käitub seda säästvalt
  • oskab selgitada elus- ja eluta looduse objekte ning nähtusi, märkab looduse ilu ja mitmekesisust
  • kirjeldab kodukoha loodust, tuntumaid taimi, seeni ja loomi
  • selgitab, miks on valgus, temperatuur, vesi, muld ning õhk taimedele, loomadele ja inimestele tähtsad
  • mõistab ja märkab enda ja teiste tegevuse mõju ja tagajärgi keskkonnale