Jägala juga ja Kostivere karstiala

Õppekäigu vältel külastame Jägala juga, kus veemassid suure kohinaga langevad kaheksa meetri kõrguselt paeastangult. Aegade jooksul on vesi kulutanud-kujundanud siin lausa kanjoni. Vee energiat on inimene sajandite jooksul kasutanud, rajades vesiveskeid ning hiljem hüdroelektrijaamu. Muinasaegse linnamäe juures on Jägala veed jällegi meile rohelist energiat andmas.
Kostivere lagedal karstiväljal aga uurime põnevaid tühemikke ja tunneleid, mille vooluvesi paepinda uuristanud. Aukohal on siin troonimas uhke kiviseen. Lausa käega katsudes saab siin igaühele selgeks, mida see karst endast kujutab.

Kestus: programm 3- 4  tundi, lisandub bussisõidu aeg (koos bussisõiduga Tallinnast orienteeruvalt 4,5 - 5 tundi)
Lisainfo: riietus vastavalt ilmale, jalanõud maastikul liikumiseks, kaasa võiks võtta võileivad ja joogid. 
Grupi suurus: maksimaalne grupi suurus 30
Toimumise aeg: kevad, suvi, sügis
Sihtrühm: 1.-3.klass I kooliaste, 4.-6. klass II kooliaste , 7.-9.klass III kooliaste, gümnaasium (programmi saab kohandada vastavalt kooliastmele)
Keel: eesti ja vene keeles.
Metoodilised võtted: vaatlus, avastusõpe, loodushäälte kuulamine, arutelu.

Õpperetke eesmärk: 

 • õpilane mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma ning väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi, märkab nähtusi ja muutusi looduses
 • tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat
 • mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest
 • tunneb kodukoha elurikkust ja maastikulist mitmekesisust
 • iseloomustab vett kui elukeskkonda
 • oskab selgitada põhjavee kujunemist
 • teab, mis on vett läbilaskvad ning vett pidavad kivimid ja setted
 • teab, mis on karstinähtus ning mis on jõgi ja juga
 • teab põhjavee tähtsust ja kaitse vajadust
 • teab, kuidas veejõudu kasutatakse energia saamiseks
 • teadvustab veekogude tähtsust, kasutamist ja kaitse vajadust
 • oskab väärtustada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviis

Vastavus õppekavadega: sobib loodusõpetuse ainekavaga ja põhikooli riikliku õppekavaga (lisa 4 ja 13). Programmi tegemisel arvestatakse I, II ja III kooliastme ning gümnaasiumi õpipädevustega ning kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemi.

Küsi pakkumist info@loodusring.eeTellimine:
MTÜ Loodusring
Telefon 607 0045
info@loodusring.ee
www.loodusring.ee